Почетен курс за Steinberg Cubase

Почетниот курс за Steinberg Cubase има цел да го запознае учесникот со основи на звукот, да го оспособи за снимање и обработка на аудио сигнал, како и да се стекне со познавање од основите на миксањето.

Се изучуваат сите алатки за користење на софтверот, навигација низ платформата, користење на шорткати и скрипти за побрзо и поефикасно работење, како и основите на Миди и виртуелните софтверски инструменти.

На почетокот на овој курс, апликантите добиваат софтверски пакет составен од Steinberg Cubase 10.5 LE, како и Wavelab 10 LE. Овој софтвер останува во трајна сопственост на студентот, а надградбата на повисоки и попрофесионални верзии е значително поевтина и нуди многу повеќе можности за одбирање на опции за понатамошно користење на софтверот. Со самото креирање на сопствен налог на веб страната на Steinberg, откако ќе се внесе серискиот број на овој софтверски пакет, учесникот на овој курс е регистриран како траен корисник на Steinberg.

На крајот на предавањата, студентите полагаат испитни вежби, кои подоцна тренерот ги испраќа на ФТП серверот на Steinberg, а откако истите ќе бидат проверени, секој успешно положен испит се наградува со сертификат за Почетен курс за Steinberg Cubase. Со комплетирањето на горенаведениот процес, се подразбира дека учесникот се стекнал со солидни познавања од областа на оваа сфера и дека е подготвен да работи квалитетно на оваа платформа.

Овој сертификат е валиден секаде во светот и е предуслов за посетување на второто и завршно ниво, т.е. напредниот курс за Cubase.