Генерални принципи на наставата во ЕНТЕРПРАЈЗ

Концептот за групна настава е нов и некарактеристичен пристап кон работата во областа на музичкото образование кога се во прашање изучувањето на инструменти и вокалната интерпретација (гласните жици, гласот е инструмент). Ваквиот начин на работа не се практикува никаде по државните музички училишта во Македонија, на просторите на поранешна Југославија, па ни во државите ширум светот. Според научните методи и методологии, според сите правила и стандарди, се смета дека најголем ефект во образованието, не само музичкото, се постигнува при индивидуалната настава.

Сепак, ние се одлучивме да го спроведеме токму овој концепт на групна настава и се уште се придржуваме кон него затоа што даде извонредни резултати и позитивни ефекти, гледано од повеќе аспекти:

  1. Социјализација и создавање на нови познанства и другарства надвор од училиштето,
  2. Размена на знаења, техники и други искуства поврзани со музиката и конкретниот инструмент што го изучуваат во групата,
  3. Групата создава услови и атмосфера за интерактивна и подинамична настава,
  4. Создавање на конкурентски дух помеѓу учениците кој води до поголема фокусираност и побрз напредок во изучувањето на инструментот (да се биде подобар од другиот во групата),
  5. Полесно задржување на концентрацијата (заради динамиката) што овозможува ефикасно совладување на наставната единица,
  6. Меѓусебно поттикнување и давање стимул за надминување на потешкотиите во совладувањето на инструментот (солидарност, емпатија),
  7. Тимско работење (развивање чувство на заедништво и желба за тимски успех)

Постојат и други предности и придобивки од ваквиот метод на работа, но најважно од се е дека крајните резултати се позитивни и дека побрзо и полесно се доаѓа до целта. Бројот на учениците во една група зависи од природата на инструментот кој се изучува и во различни класи, различен е и бројот. Групите се формираат врз основа на музичката определеност, возраста и степенот на знаење на учениците.

Програмата по која се одвива наставата не е дефинирана во строга рамка, што овозможува наставниот процес да биде адаптибилен, динамичен и флексибилен, лесно прифатлив како за тотални почетници, така и за ученици кои достигнале некакво ниво на музичко образование.

Училиштето на крајот од учебната година организира завршен концерт на кој што учествуваат сите ученици и преку нивниот јавен настап јасно може да се согледа колку научиле и напредувале во нивниот развој како идни музичари.

Се подготвува репертоар на песни кои се изведуваат во живо, со соодветно озвучување, на сцена и пред публика.

Преку овие настапи учениците на Ентерпрајз имаат ексклузивна можност да научат како да го интерпретираат своето музичко знаење во живо, со озвучени инструменти и каков треба да биде односот кон останатите членови од музичкиот состав.

Завршниот концерт за пејачите е исто така посебно искуство кај што тие учат да пеат во придружба на бенд (не на снимена матрица), однос кон микрофон, однесување на сцена и др. Основната цел на овој проект е да се покажат достигнувањата на учениците, т.е. наученото во тековната учебна година, како и промоција на работата на училиштето.